AGROPRES

 
 

ESTATUTS D'AGROPRÉS

TÍTOL I.  

DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, DURADA I ÁMBIT. 

Art. 1r: Denominació 

AGROPRÉS. Associació de Periodistes i Escriptors Agraris de Catalunya, és l'organització professional que reuneix els periodistes, publicistes i escriptors especialitzats en qüestions agràries i agroalimentàries. lliurement associats. 

Art. 2n: Naturalesa  

AGROPRFS es constitueix a l'empara de la Constitució espanyola, de la llei 19/1977 de l'l d'abril, reguladora del dret d'associació sindical, del decret 837/1977 i disposicions complementaries i es regeix, amb criteris democràtics per la legislació que li sigui aplicable i per aquests estatuts. 

AGROPRÉS es una entitat sense finalitat de lucre. 

Art. 3r: Durada 

AGROPRÉS te una durada indefinida. 

Art. 4rt: Domicili 

El domicili social i legal de l'associació estarà a Barcelona, Rambla de Catalunya, 10 1er, domicili que es pot modificar mitjançant acord de l'Assemblea General a proposta de la Junta Rectora. 

Art. 5è: Àmbit 

L'àmbit d'actuació funcional d'AGROPRÉS comprèn totes les activitats professionals dels periodistes, publicistes i escriptors agraris en l'exercici d'aquesta funció. 

AGROPRÉS desenvoluparà les seves activitats en l'àmbit territorial de Catalunya. 

AGROPRÉS podrà federar-se, confederar-se o integrar-se en altres associacions de diferents àmbits per al millor compliment dels seus fins i objectius. 

TÍTOL II. 

FINS ICOMPETÈNCIES 

Art. 6è: Denominació 

Són objectius d'AGROPRÉS: 

  1r: Fomentar la millora del nivell de capacitació professional dels seus afiliats. 

  2n: Tutelar i protegir els interessos professionals generals des seus membres. 

  3r: Representar davant d'entitats publiques i privades el conjunt dels periodistes. publicistes i escriptors agraris. 

  4rt: Contribuir al desenvolupament del sector agrari mitjançant les tasques d'informació i formació des seus protagonistes, realitzades individualment pels socis d'AGROPRÉS o les que pugui realitzar directament 1'Associació. 

  5é: Proporcionar als seus membres. directament o per mitjà de tercers. tota mena de serveis que puguin ésser d'interès per al propi col·lectiu. 

  6é: Fomentar les relacions entre els seus membres. 

  7é: Potenciar la divulgació de la informació agrària en els mitjans informatius de gran difusió i, en general, en tots aquells d'informació general. 

  8é: Tots aquells altres relacionats directament o indirectament amb els anteriors. 

Art. 7: Competències 

Són competències d' AGROPRÉS: 

  1r: Representar i defensar els interessos generals dels periodistes, publicistes i escriptors agraris, davant de tota mena d'institucions publiques i privades i persones físiques i jurídiques. àdhuc davant dels tribunals de justícia. 

  2n: Relacionar-se. en representació dels professionals de Catalunya, amb altres associacions de l'Estat espanyol i internacionals els acords de col·laboració o adhesió que considerin oportuns. 

  3r: Organitzar tota mena de seminaris, congressos. simposis, cursos, conferències i reunions per afavorir les relacions entre els professionals de la informació agrària. 

  4rt: Crear i gestionar directament, o en concert amb tercers, tota mena de serveis d'interès per als seus membres. 

  5è: Totes aquelles altres que siguin necessàries per a assolir es objectius de l'associació, o beneficioses per al col·lectiu dels seus membres o del sector agrari,  al qual també. AGROPRÉS pretén servir. 

TÍTOL III. 

DELS MEMBRES

Art. 8è: Membres

 

Poden ésser membres d'AGROPRÉS els periodistes escriptors i publicistes especialitzats en la informació relacionada amb els sectors agrari i agroalimentari o que la tractin habitualment en qualsevol mitjà informatiu, sigui quin sigui el seu suport d'edició.

Art. 9e: Col·laboradors

 

Podran ésser membres col·laboradora d'AGROPRÉS les persones físiques o jurídiques, que tenint interès en el seguiment de les activitats de l'associació, o en la participació en les seves activitats, però no reunint els requisits per poder ser-ne membres. vulguin formar part d'AGROPRÉS. 

Els drets i deures dels col·laboradors i les condicions particulars d'admissió per a cada cas concret, seran establertes per la Junta Rectora mitjançant un acord o un conveni. La Junta Rectora podrà establir convenis tipus o reglamentació genèrica per a grups homogenis de potencials col·laboradors. 

Tant els convenis particulars com els reglaments genèrics per a grups homogenis, així com l'admissió dels col·laboradors, seran aprovats per la Junta Rectora, però hauran d'ésser0 presentats a la primera assemblea general que se celebri amb posterioritat, per a la seva ratificació o anul·lació.

Art. 10è: Admissió dels membres

 

Les sol·licituds d'afiliació es faran mitjançant un escrit adreçat al president d'AGROPRÉS,  acompanyat de la informació complementaria que reglamentàriament s'estableix. 

La Junta Rectora decidirà  sobre les sol·licituds rebudes i comunicarà la resolució a l'interessat.

Art. 11è: Drets dels membres

 

Són drets dels membres d'AGROPRÉS: 

  1r: Assistir a les assemblees generals de l'associació i participar-hi amb veu i vot. 

  2n: Elegir els components dels òrgans de govern i ésser elegits pels mateixos components. 

  3r: Participar en les activitats de l'associació en les condicions establertes per a cada cas. 

  4rt: Adreçar-se a la Junta Rectora de l'associació per elevar propostes i recaptar informació de l'associació, així com ésser-ne informats dels acords.

Art. 12é: Deures dels membres

 

Son deures des membres d'AGROPRÉS: 

  1r: Observar i complir els acords dels òrgans de govern adoptats de conformitat amb els estatuts de l'associació i a la legislació que sigui d'aplicació. 

  2n: Col·laborar, per tal d'assolir els objectius de l'associació. 

  3r: Exercir els càrrecs de l'associació per als quals hagi estat elegit o nomenat i aquells que ocupi, amb la dedicació necessària. i en representació de aquesta associació i defensar els interessos d'AGROPRÉS. 

  4rt: Contribuir al sosteniment de l'associació, satisfent les quotes establertes en els terminis fixats per aquest efecte.

Art. 13è: Baixa dels membres

 

La baixa dels membres d'AGROPRÉS podrà ésser voluntària o forçosa. 

Baixa voluntària: Podrà sol·licitar-la l'interessat mitjançant un escrit,  adreçat al president de l'associació que serà examinat i resolt per la Junta Rectora en la seva primera reunió. 

Baixa forçosa: La baixa forçosa serà acordada per la Junta Rectora en els següents casos: 

  1r: Per manca de pagament de les quotes establertes, després d'advertir el membre sobre la seva situació i haver donat el temps que es consideri prudencial per a la regulació. 

  2n: Per inobservància dels Estatuts o dels acords dels òrgans de govern o per actuacions contràries a la pròpia associació. 

En aquest cas la Junta Rectora comunicarà a l'interessat l'apertura de l'expedient de baixa forçosa, amb expressió de les. Causes, i se li donarà un termini de 15 dies per presentar les al·legacions que cregui oportunes, vistes les quals la Junta Rectora resoldrà sobre la baixa. 

TITOL IV.

DELS ÓRGANS DE GOVERN

Art. 14è: Òrgans de govern

 

AGROPRÉS es regirà per:

  - L'Assemblea General

  - La Junta Rectora

  - La Comissió Executiva

  - El President

Art. 15è.: L'Assemblea General

 

1r. Definició: L'Assemblea General es l'òrgan sobirà d'AGROPRÉS i l'òrgan superior de govern i decisió de l'Associació. 

2n: Composició: L'Assemblea General estarà composta per tots els membres d'AGROPRÉS, els quals participaran en les discussions i votacions amb igualtat de drets. 

3r: Competències: l'Assemblea General gaudirà de totes les facultats que li corresponguin legalment i estatuària i seran de la seva exclusiva competència: 

  a) La modificació dels estatuts 

  b) Elegir els membres de la Junta Rectora i acordar el seu cessament, 

  c) Aprovar i censurar, si escau, les actuacions dels òrgans de govern. 

  d) Aprovar els pressupostos i la seva liquidació, així com la memòria anual d'activitats. 

  e) Establir les quotes ordinàries i extraordinàries dels membres 

  f) Aprovar el Règim Normatiu que desenvolupi els estatuts de l'associació. 

  g} Fixar el domicili de l'associació. 

  h) Nomenar els censors de comptes. 

  i) Acordar l'adhesió, incorporació o associació d'AGROPRÉS a altres organitzacions i quan calgui,  donar-se'n de baixa. 

  j) La dissolució d'AGROPRÉS. 

4rt: Sessions de l'Assemblea General:  

L'Assemblea General podrà constituir-se en sessió ordinària i extraordinària. 

  a) Sessió ordinària: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop a l'any dins del primer quadrimestre: 

  L'ordre del dia de la convocatòria preveurà com a mínim els següents punts;

   - Memòria   de l'exercici anterior.

   - Censura de la gestió social.

   - Estat de comptes de l'exercici anterior.

   - Pressupost per al present exercici.

   - Precs i preguntes. 

  b) Sessió extraordinària: Es convocarà sessió extraordinària de l'Assemblea General quan ho estimi oportú el president. 2/3 de la Junta Rectora o 1/3 dels components de l'Assemblea General. 

La sol·licitud de convocatòria de sessió extraordinària de l'Assemblea General s'adreçarà al president mitjançat escrit motivat en el qual s'inclourà una proposta d'ordre del dia. Comprovada la legitimació des sol·licitants, el president haurà de convocar l'Assemblea en termini no superior als 45 dies des de la data d'entrada de l'escrit de sol·licitud. 

Els signants d'una sol·licitud de convocatòria d'Assemblea General no podran fer una nova sol·licitud fins passat sis mesos a comptar de la data de celebració de l'anterior Assemblea General celebrada com a conseqüència de la seva sol·licitud. 

5è: Convocatòria: Les assemblees generals seran convocades pel President, mitjançant escrit adreçat al domicili de cadascun dels socis d'AGROPRÉS. amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data de celebració de l'assemblea. 

L'escrit contindrà el lloc, la data i l'hora de celebració de la primera i la segona convocatòria. així com l'ordre del dia establert. 

6è: Constitució: L'Assemblea General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, la majoria dels membres que en formin part. 

En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda, qualsevol que sigui el nombre de membres assistents. 

Es considerarà en tot cas vàlidament constituïda l'Assemblea General, si es dóna la circumstància de la concurrència de la totalitat dels seus membres i unànimement decideixen constituir-se en Assemblea General i celebrar sessió extraordinària amb caràcter universal. 

7è: Funcionament i desenvolupament: Les sessions de l'Assemblea General seran presidides pel president d'AGROPRÉS o per qui, reglamentàriament, el substitueixi. El president de l'Assemblea dirigirà i ordenarà els debats, amb facultats per a resoldre sobre qüestions de procediment no previstes reglamentàriament. 

Els membres de l'Assemblea que no puguin assistir a la sessió convocada podran delegar en un altre membre de l'Assemblea. 

Els acords s'adoptaran per majoria de vots presents i representats, emesos lliurement i secretament, excepte en aquells casos en què reglamentàriament, s'hagi fixat un quòrum superior. 

Cada membre de l'Assemblea tindrà un vot. En cas d'empat es durà a terme una segona votació i si persisteix l'empat el president decidirà el vot.

A les sessions de l'Assemblea General no es podran prendre acords sobre punts no inclosos en 1'ordre del dia. 

El secretari general aixecarà acta de les sessions. que signarà conjuntament amb el president. L'aprovació podrà fer-la pròpia Assemblea o dos interventors elegits per a aquesta finalitat.

Art 16è: La Junta Rectora

 

1r: Definició: La Junta Rectora es l'òrgan de direcció, govern, gestió i administració de l'Assemblea. 

2n: Composició: La Junta Rectora es compondrà pel president i un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a vuit, elegits per l'Assemblea General entre els seus membres. 

D'entre el conjunt dels vocals, el president assignarà els càrrecs de vice-president. tresorer i secretari general. 

3r: Facultat. Correspon a la Junta Rectora especialment: 

  a)  Executar els acords de l'Assemblea General 

  b) Resoldre sobre les sol·licituds d'altes i acords sobre la separació forçosa dels membres. 

  c) Elaborar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea la memòria i l'estat de comptes i els pressupostos. 

  d) Dur a terme la gestió econòmica-administrativa d'AGROPRÉS i dirigir les seves activitats. 

  e) La interpretació dels estatuts havent demanat els informes que estimi pertinents. 

  f) L'exercici  d'accions  i  interposició de recursos en defensa dels interessos representats per AGROPRÉS i pel compliment dels objectius de l'associació, davant de qualsevol organisme i jurisdicció. 

  g) Adoptar acords sobre adquisició disposició de béns, d'acord amb els pressupostos aprovats. 

  h) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments. 

  i) Contractar i acomiadar personal. 

  j) Crear comissions de treball i consultives, facilitant la incorporació i participació dels membres per atendre tots els interessos generals dels afiliats. 

  k) Representar l'associació davant qualsevol persona, entitat, organisme, institució, col·lectiu, àdhuc la Justícia i l'Administració. 

  l) I en general, totes aquelles altres relacionades amb la direcció, la gestió i l'administració d'AGROPRÉS. 

4rt: Convocatòria. La Junta Rectora es reunirà tantes cegades com siguin necessàries, per decisió del president o per sol·licitud de tres membres de la pròpia Junta, i com a mínim, una cada quatre mesos. 

La convocatòria es cursarà amb antelació mínima de vuit dies o de quaranta-vuit hores en cas d'urgència estimada pel president. 

5è: Funcionament. Els membres de la Junta Rectora estan obligats a assistir a tantes reunions com siguin convocades, i en cas d'impossibilitat hauran de comunicar-ho al president i podran delegar en ell o en qualsevol altre membre de la Junta Rectora. 

Tols els membres de la Junta Rectora tenen veu i vot. Els acords es prendran per majoria simple i, en cas d'empat, decideix el vot del president. 

El secretari general aixecarà acta de les reunions de la Junta Rectora que signarà conjuntament amb el president i sotmetrà a l'aprovació de la pròpia Junta.

Art.17è: La Comissió Executiva

 

1r: Definició: La Comissió Executiva es l'òrgan col·legial delegat de la Junta Rectora per la permanent actuació de govern, gestió i administració, així com direcció i coordinació d'AGROPRÉS. 

2n: Composició: La Comissió Executiva estarà composta com a mínim per tres membres de la Junta Rectora entre els quals figuraran el president i el secretari general. 

3r: Competències i funcionament: La Comissió Executiva es reunirà com tantes vegades sigui necessari. 

La Comissió Executiva actua per delegació de la Junta Rectora i els seus acords hauran de ser ratificats per la Junta Rectora per poder adquirir plena validesa.

Art. 18è: El president

 

1r: Definició: El president d'AGROPRÉS és en tot moment el representant de l'associació i el president nat de tots els seus òrgans col·lectius. 

2n: Competències:

  a) Representar l'associació en tota classe d'actes i contractes i davant qualsevol persona, entitat, autoritat o tribunal. 

 1. Complir i fer complir les normes estatutàries i els acords dels òrgans de govern d'AGROPRÉS
 

c) Presidir i dirigir els debats i l'ordre de les reunions amb plenitud d'atribucions. 

d) Convocar l'Assemblea General, la Junta Rectora, la Comissió Executiva i altres òrgans o comissions que es puguin constituir. 

e) Delegar atribucions i atorgar poders, previ acord de la Junta Rectora. 

f) Nomenar d'entre els membres de la Junta Rectora el Vice-president, el tresorer, i el secretari general, així com altres càrrecs que pugui crear per a la millor organització dels treballs de Junta.

Art. 19è: El vice-president

 

És funció del vice-president auxiliar el president i substituir-lo en els casos de vacant, absència o malaltia,  gaudint de les mateixes atribucions que ell. 

Art. 20è: El tresorer 

El tresorer tindrà cura del patrimoni de l'associació i tindrà al seu càrrec els llibres i documents comptables. 

És funció del tresorer preparar els estatuts de comptes anuals i els pressupostos per a la seva presentació a l'Assemblea General, un cop aprovats per la Junta Rectora.

Art. 2lè: El secretari general

 

El secretari general tindrà el següents funcions i atribucions: 

  a) Vetllar pel compliment dels acords dels òrgans de govern. 

  b) Complir i fer complir les disposicions legals, les normes estatutàries i els reglaments. 

  c) Conservar i custodiar, a la seu social, els llibres d'actes, el registre de socis, i els arxius,  tant documentals com administratius. 

  d) Aixecar les actes de les sessions de l'Assemblea General, Junta de Govern i Comissió Executiva, donar fe dels acords presos i expedir els certificats oportuns. 

  e) Dirigir el funcionament tècnic i administratiu de l'associació. 

  f) Delegar part de les seves atribucions,  previ l'acord de la Junta Rectora. 

  g) Auxiliar el president i els altres càrrecs i òrgans de govern en l'exercici de les seves funcions. 

TÍTOL V.

RÉGIM ECONÓMIC

 

Art. 22è: Recursos 

AGROPRÉS no té patrimoni fundacional i els seus recursos econòmics es formaran mitjançant: 

  a) Les quotes socials i altres aportacions dels socis que l'Assemblea General estableixi. 

  b) Les taxes i altres drets provinents de la prestació de serveis. 

  c) Els llegats, donacions i subvencions que pugui percebre.  

  d) Els rendiments del patrimoni que pugui adquirir. 

  e) Altres recursos no previstos en apartats anteriors. 

Art. 23è: Règim comptable 

El funcionament financer d'AGROPRÉS es regularà en règim de pressupost. D'acord amb ell s'administraran els seus recursos, es compliran les obligacions contretes i portaran la seva comptabilitat de manera que se'n desprengui clarament la situació patrimonial en cada moment. 

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural i fins l'aprovació del nou pressupost es considerarà prorrogat el de l'exercici anterior. 

Podran formalitzar-se pressupostos extraordinaris que seran igualment sotmesos a l'Assemblea General. 

Art. 24è: Censors de comptes 

L'Assemblea General nomenarà dos censors de comptes, entre els seus membres, que hauran de revisar-los abans d'ésser presentats a la següent sessió ordinària de l'Assemblea General. 

TÍTOL VI. 

RÉGIM NORMATIU 

Art. 25è: Esquema bàsic 

Els presents estatuts son la norma bàsica de l'associació. Podran ser modificats mitjançant acord de l'Assemblea General. El projecte de modificació haurà d'ésser tramès a tots els membres amb una antelació mínima de trenta dies a la data de 1'assemblea en què s'hagi de tractar de la modificació. 

Art. 26è:   Desenvolupament   de la normativa 

Es desenvoluparan mitjançant reglaments totes aquelles matèries que ho requereixin. 

Els reglaments o normatives complementàries no podran contenir cap disposició contradictòria amb els presents estatuts. Seran aprovats i modificats per l'Assemblea General a proposta de la Junta Rectora. 

Art. 27è: Normativa electoral 

El reglament que regularà les eleccions de la Junta Rectora s'inspirarà en els següents principis generals. 

  1r: Podran presentar candidatures tots els membres d'AGROPRÉS. Les candidatures signades per dos membres de l'Assemblea contindran un escrit d'acceptació de  tots  els  membres  inclosos en cada candidatura. 

  2n: Les candidatures es presentaran a la Secretaria General amb antelació mínima de 10 dies naturals de la data assenyalada per a les eleccions. 

  3r: Les candidatures indicaran com a mínim el candidat a president. Contindran un mínim de cinc membres i un màxim de nou. 

  4rt: Els candidats a president gaudiran d'un temps no inferior a 10 minuts per exposar el seu programa a 1'Assemblea General. 

  5è: Les votacions seran directes, lliures i secretes. 

  6è: Es proclamarà la candidatura que tingui major nombre de vots. 

  7è: El mandat de la Junta Rectora tindrà una duració de cinc anys. 

  8è: En cas de produir-se vacants en nombre superior al 50 % dels membres elegits. durant el decurs d'un mandat, hauran de convocar-se eleccions en període no superior a sis mesos des de la constatació d'aquest fet. 

TÍTOL VII 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Art. 28è: Dissolució 

La dissolució d'AGROPRÉS solament pot ser acordada per l'Assemblea General convocada, en sessió extraordinària. exclusivament per aquest efecte. 

La proposta de dissolució pot ser formulada per la Junta Rectora o per la majoria simple dels membres. 

Perquè l'Assemblea Genera! pugui acordar la dissolució d'AGROPRÉS es requerirà la concurrència, present o representada de la majoria dels membres d'AGROPRÉS i el vot favorable de les seves quartes parts. 

Art. 29è: Liquidació 

En cas de dissolució, l'Assemblea General nomenarà una comissió liquidadora que procedirà el compliment de les obligacions pendents i. els membres d'AGROPRÉS no seran responsables d'altres obligacions que les que haguessin contret individualment 

Als remanents que restessin un cop ateses les obligacions pendents. se'ls donarà el destí que acordi l'Assemblea General, destí que haurà de ser afí amb les finalitats i objectius d'AGROPRÉS. 
 

Aprovats per el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el 18 de desembre de 1987.Free Counter
Free Counter

El BLOC d'Agropres!!!


agropes.org www

Enllaços
AGROPRES

Powerpoint promocional d'Agroprés!!!

Comissions de treball

L'entrevista

Parlem amb Francesc Domingo (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb Carles Bernat (Revista "Joves agricultors")

Parlem amb l'Artur Soldevila (Revista "Joves agricultors")